Tečajne razlike

Do tečajne razlike dolazi kada je ugovoreno financiranje u stranoj valuti, a račun za ratu je plaćen nakon datuma dospijeća računa. Ovisno o kretanju tečaja, tečajna razlika može biti u negativnom iznosu što je u  korist naših klijenata, ili u pozitivnom iznosu, a to je na  teret klijenata. Iznos u kunama koji je iskazan na  računu za ratu predstavlja izračun u kune, po ugovornom tečaju leasing ugovora na dan izdavanja računa.

Račun za tečajnu razliku treba biti proknjižen u poslovnim knjigama naših klijenata.

Ako je rata plaćena točno u kunskom iznosu koji je ispisan na računu, a primljeni račun za tečajnu razliku je u pozitivnom iznosu, tada je račun potrebno i platiti. Ukoliko je primljeni račun za tečajnu razliku u negativnom iznosu, tada je potrebno  umanjiti slijedeće plaćanje računa.

Ukoliko pak je rata plaćena izračunom po ugovorenom tečaju na dan plaćanja računa za ratu (uzevši u obzir da se razlika tečaja do 0,05 Kn bruto ignorira), tada je račun za tečajnu razliku potrebno samo knjižiti.
Kod financiranja koja su ugovorena u stranoj valuti, uslijed promjene tečaja, iz dana u dan se mijenja i iznos dugovanja koje je potrebno podmiriti kako bi se dugovanje u cijelosti zatvorilo.

Nabavna vrijednost objekta leasinga definirana je na temelju ponude dobavljača za kupoprodaju objekta leasinga te se ugovor o leasingu izrađuje prema ugovorenom tečaju važećem na dan izrade informativne ponude koju je primatelj leasinga prethodno prihvatio.
Promjena tečaja nastaje u razdoblju od izrade ugovora o leasingu do dana njegova sklapanja te do dana plaćanja kupoprodajne cijene objekta leasinga dobavljaču obzirom da u tom periodu može doći do promjene u nabavnoj vrijednosti objekta leasinga, te posljedično do promjene i usklađenja ukupne naknade za leasing.
U slučaju nastanka tečajnih razlika prilikom plaćanja kupoprodajne cijene dobavljaču objekta leasinga koje za posljedicu budu imale uvećanje nabavne vrijednosti objekta leasinga, primatelj leasinga će ih podmiriti jednokratno temeljem računa koji će mu za isto izdati OTP Leasing, u kojem slučaju se neće sklapati aneks ugovora o leasingu, ili putem usklađenja iznosa obroka naknade za leasing u kojem slučaju će se između ugovornih strana sklopiti aneks ugovora o leasingu.
U slučaju nastanka tečajnih razlika prilikom plaćanja kupoprodajne cijene dobavljaču objekta leasinga koje za posljedicu budu imale umanjenje nabavne vrijednosti objekta leasinga, te posljedično umanjenje ukupne naknade za leasing, OTP Leasing i primatelj leasinga će sklopiti aneks Ugovora o leasingu kako bi izvršili usklađenje iznosa obroka naknade za leasing.
Tečajne razlike koje nastanu prilikom plaćanja kupoprodajne cijene dobavljaču objekta leasinga do iznosa od 53,00 EUR odnosno do kunske protuvrijednosti od 53,00 EUR (pedesettrieura) prema ugovornom tečaju neće se obračunavati, te u slučaju negativnih tečajnih razlika iste idu na teret OTP Leasing-a d.d., dok u slučaju pozitivnih tečajnih razlika iste idu u korist OTP Leasinga d.d.

Ispišite stranicu
auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor